jsn Vol.12 No.1 2022

Full Issue

Read Ebook

บรรณาธิการแถลง

บทความรับเชิญ Invited Paper : Keiko Unedaya

การใช้คู่ตรงข้ามในนวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิ : เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์

นัยยะของเซนริวในสถานการณ์ปัจจุบัน กรณีศึกษาซารารีมันเซนริว : ปรัชญาภรณ์ รัตนพงศ์ภิญโญ

ยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative ของจีน และ ยุทธศาสตร์ Free and Open Indo-Pacific ของญี่ปุ่น : สุนิดา อรุณพิพัฒน์

การจัดกลุ่มชาวญี่ปุ่นและศึกษาความต้องการที่มีต่อการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวในประเทศไทย : เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ : กาญจนา บุญยัง : ปานเสก อาทรธุระสุข : โซเฮ โอกะวะ

ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฏี CMM และแนวคิด RT ที่มีต่อความสามารถในการสนทนาแบบญี่ปุ่น : กวิตา ฟองสถาพร : ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ : วรวุฒิ จิราสมบัติ

บทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน กรณีศึกษาผ่านการสำรวจการใช้สมาร์ตโฟนของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย : ธนภัส สนธิรักษ์

อุปสรรคในการเรียนรู้คำศัพท์คะตะคะนะและกลวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย กรณีศึกษาผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นอุดมศึกษา : ธนพล อรรถเอี่ยม

การใช้ "ใช้" (使う、用いる、使用する、利用する)ในภาษาญี่ปุ่น กรณีศึกษาผ่านเครื่องมือสืบค้นคลังข้อมูลภาษาออนไลน์ NINJAL-LWP for TWC : ณัฏฐิรา ทับทิม

ปัญหาการเกาะเกี่ยวความในเรียงความภาษาญี่ปุ่น กรณีศึกษาผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทย : กุลรัมภา เศรษฐเสถียร