jsn Vol.12 No.1 2022

Full Issue

Read Ebook

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

บรรณาธิการแถลง

บทความรับเชิญ Invited Paper : Keiko Unedaya

การใช้คู่ตรงข้ามในนวนิยายเรื่อง เค็นโทฌิ : เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์

นัยยะของเซนริวในสถานการณ์ปัจจุบัน กรณีศึกษาซารารีมันเซนริว : ปรัชญาภรณ์ รัตนพงศ์ภิญโญ

ยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative ของจีน และ ยุทธศาสตร์ Free and Open Indo-Pacific ของญี่ปุ่น : สุนิดา อรุณพิพัฒน์

การจัดกลุ่มชาวญี่ปุ่นและศึกษาความต้องการที่มีต่อการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวในประเทศไทย : เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ : กาญจนา บุญยัง : ปานเสก อาทรธุระสุข : โซเฮ โอกะวะ

ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฏี CMM และแนวคิด RT ที่มีต่อความสามารถในการสนทนาแบบญี่ปุ่น : กวิตา ฟองสถาพร : ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ : วรวุฒิ จิราสมบัติ

บทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน กรณีศึกษาผ่านการสำรวจการใช้สมาร์ตโฟนของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย : ธนภัส สนธิรักษ์

อุปสรรคในการเรียนรู้คำศัพท์คะตะคะนะและกลวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย กรณีศึกษาผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นอุดมศึกษา : ธนพล อรรถเอี่ยม

การใช้ "ใช้" (使う、用いる、使用する、利用する)ในภาษาญี่ปุ่น กรณีศึกษาผ่านเครื่องมือสืบค้นคลังข้อมูลภาษาออนไลน์ NINJAL-LWP for TWC : ณัฏฐิรา ทับทิม

ปัญหาการเกาะเกี่ยวความในเรียงความภาษาญี่ปุ่น กรณีศึกษาผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทย : กุลรัมภา เศรษฐเสถียร