index

ข่าวและกิจกรรม

The 16th JSAT Conference (Hybrid)

การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16

Book Talk by JSAT ภาษาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

เปิดรับผลงานด้านญี่ปุ่นศึกษานักศึกษาปริญญาตรี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

Facebook Fanpage

jsn Journals

jsn Vol.12 No.2 2022

jsn Vol.12 No.1 2022

jsn Vol.11 No.2 2021

jsn Vol.11 No.1 2021

jsn Vol 10.2 2020

JSN Journal Vol. 10 No.1

jsn Vol.10 No.1 2020