คณะกรรมการบริหารสมาคม

ศ.ดร. ศิริพร วัชชวัลคุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ปรึกษา
รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ปรึกษา
ศ.กิตติคุณ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษา
รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษา
ดร. ทรายแก้ว ทิพากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษา
ศ.กิตติคุณ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษา
รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษา
ดร. ทรายแก้ว ทิพากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ชมนาด ศีติสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายกสมาคม
รศ.ดร.ชมนาด ศีติสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายกสมาคม
รศ.ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุปนายกคนที่ 1
ผศ.พราวพรรณ พลบุญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อุปนายกคนที่ 2
ผศ.ดร.เสกสรร จันทรจำนง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
เลขานุการ
ผศ.ดร.ภัทร์อร พิพัฒนกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เหรัญญิก
ผศ.ดร.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นายทะเบียน
รศ.ดร.สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิกสัมพันธ์
ผศ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปฏิคม
ผศ.ดร.ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประชาสัมพันธ์
อ.ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผศ.ดร.ธวัช คำทองทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ช่วยเลขานุการ
ศ.ดร.อรรถยา สุวรรณระดา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการและฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการและฝ่ายวิชาการ