การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่15

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 (ช่วงเช้า)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 (ช่วงบ่าย)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 (งานเลี้ยงรับรองช่วงเย็น)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 (บรรยากาศภายในวัน)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 (งานประชุม)