การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 Japanese studies and innovative technology

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 Japanese studies and innovative technology โดยส่งใบสมัครและบทความ (PDF) ที่ jsat2023cu@gmail.com