รับสมัครบทความรอบที่2 ถึง 31 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 Japanese studies and innovative technology โดยส่งใบสมัครและบทความ (PDF) ที่ jsat2023cu@gmail.com  รับสมัครบทความรอบที่2 ถึง 31 สิงหาคม 2566