สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17