เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 สังคมศาสตร์