เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 มนุษย์ศาสตร์