การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่15 “ญี่ปุ่นกับความพยายามในการสร้างโลกแบบ B3W”