การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 “ความหวัง พลัง และวิถีตะวันออก การสร้างทุนมนุษย์ที่ยั่งยืน”

รับบทความสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่น(ภาษาไทยและอังกฤษ) อาทิ: ภาษาศาสตร์ การสอน วรรณกรรม การแปล สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง คติชนวิทยา

กำหนดส่งบทความฉบับเต็ม

 • รอบที่ 1 (Early bird)  ภายใน 31 กรกฎาคม 2564
 • รอบที่ 2  ภายใน 31 สิงหาคม 2564
 • แจ้งผลตอบรับการนำเสนอ  ภายใน 30 กันยายน 2564
 • ส่งบทความฉบับแก้ไข  ภายใน 18 ตุลาคม 2564
 • เผยแพร่ตารางการนำเสนอผลงานวิชาการ  30 ตุลาคม 2564
 • เผยแพร่เอกสารหลังการประชุม(Proceedings) ภายใน 31 ธันวาคม 2564
 1. บทความที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำเสนอในที่ประชุมใดๆ มาก่อน
 2. คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านญี่ปุ่น ศึกษา
 3. ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกรายปีหรือตลอดชีพของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย
 1. ยกเว้นค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
 2. บทความที่โดดเด่นจะได้รับคัดเลือกเพื่อเผยแพร่ในวารสาร jsn Journal (TCI 2) โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมดำเนินการ
 • ผู้นำเสนอบทความ 2,000 บาท
 • ผู้เข้าร่วมงานที่ประสงค์รับเอกสารและอาหาร 500 บาท
 • ผู้เข้าร่วมงาน ไม่มีค่าใช้จ่าย

Email: buu.jsat2021@gmail.com
Facebook: Japanese-Studies-Association-of-Thailand-JSAT
Website: jsat.or.th
Mobile: 083-589-6226 (คุณปานกมล)
Mobile: 081-576-6724 (ผศ.ดร.นันท์ชญา)

จัดโดย : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย : เจแปนฟาวน์เดชั่น