Vol. 6 No. 2 (2016)

บรรณาธิการแถลง
ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ


สารจากนายกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย
ศิริพร วัชชวัลคุ


บทความวิจัยและบทความวิชาการ
บทกลอนของกวีหญิงใน เฮียะกุนินอิฌฌุ
อรรถยา สุวรรณระดา


การศึกษาภาพหญิงชายในเรื่อง “ทะเกะโนะกิโดะ” ของคุนิกิดะ ดปโปะ
ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์


กฎหมายว่าด้วยโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันของผู้หญิงญี่ปุ่น: 3 ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง
ปิยวรรณ อัศวราชันย์


การเปลี่ยนแปลงของสถานะสตรีในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นจากสมัยโบราณถึงสมัยเอโดะ
เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง


การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง รายวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 ของนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นะโอะโกะ โยะฌิดะ, ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย


การศึกษาปฐมวัยของญี่ปุ่น
วรินทร วูวงศ์


อาเบะโนมิกส์กับการเปลี่ยนรูปรัฐญี่ปุ่น
เอกสิทธิ์ หนุนภักดี


บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง Japan’s ASEAN Policy: In Search of Proactive Multilateralism
ศิริพร วัชชวัลคุ