เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 สังคมศาสตร์