เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่15 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์