ประกาศรับสมัครทุนวิจัยขนาดเล็กทางด้านญี่ปุ่นศึกษา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สำหรับนักวิชาการและนักวิจัยไทยรุ่นใหม่

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยขนาดเล็กทางด้านญี่ปุ่นศึกษา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สำหรับนักวิชาการและนักวิจัยไทยรุ่นใหม่

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครทุนโครงการวิจัยทางด้านญี่ปุ่นศึกษา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สำหรับนักวิชาการ นักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ตลอดจนนักศึกษาปริญญาเอก ที่สนใจประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบ หรืออาณาบริเวณศึกษา เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ทางด้านรัฐศาสตร์ (การเมือง การปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เศรษฐศาสตร์และการพัฒนาระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อักษรศาสตร์ วรรณคดีญี่ปุ่นและวรรณคดีเปรียบเทียบ วัฒนธรรมศึกษา และอื่นๆ
เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการทำงานวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัยชาวไทยรุ่นใหม่ ตลอดจนนักศึกษาปริญญาเอก ที่กำลังก้าวขึ้นมามีบทบาทนำในแวดวงญี่ปุ่นศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของประเทศไทย และเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัยเหล่านั้น รวมทั้งนักศึกษาปริญญาเอก ได้มีพื้นที่ในการนำเสนอบทความวิจัยในเวทีการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป
ระยะเวลาของทุนวิจัยนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารเงื่อนไขการสมัครทุน และใบสมัครได้ที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้
หมดเขตปิดรับสมัครทุนวิจัย ภายในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

Japanese Studies Research Fund and Workshop for Young Aspiring Scholars in Thailand

In order to promote the mutual understanding between Japan and Thailand as well as to enhance academic achievements on Japanese studies research project for young scholars, the Japan Foundation, Bangkok is proud to solicit applications for Small Grant for Japan-Related Research Projects in accordance with the following terms and conditions.
(I) Eligible Projects: Areas of Research
Any research project, mainly in the field of social sciences or humanities that is related to Japan. Comparative studies between Thailand and Japan are also included and eligible.
(II) Eligibility of Applicants:
(1) Scholars and Researchers (age below 40 years old)
Scholars and researchers who have either M.A. degree or equivalent professional experience at the time of application, and are planning to enroll in doctoral courses or conducting a new research related to Japan (comparative research included) with methods in the humanities and social sciences.
(2) Ph.D. students/Ph.D. candidates (age below 35 years old)
Those Ph.D. students/Ph.D. candidate must be currently enrolling into the doctoral courses. His or her research plan/thesis should focus on Japan in the field of humanities and social sciences (comparative research included).
The deadline of application submission is “Tuesday August 31st, 2021.”
For more information about its Guideline and Application, please feel free to download from the links below.