การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น)

1. ผู้สมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยสามารถนำเสนอทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มได้

2. ส่งใบสมัครในนามอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ต้องเป็นสมาชิก JSAT ดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ที่นี่ https://cmu.to/IKBAX ภายใน 31 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น

3. ผลงานที่นำเสนอต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือนำเสนอในที่ประชุมใดมาก่อนและต้องเป็นผลงานที่มีเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับญี่ปุ่น

https://forms.gle/oFoGcSdYZCBpG17N7

คณะกรรมการจะคัดเลือก Poster โดยพิจารณาจากชื่อ ที่มาและความสำคัญของงาน การทบทวนวรรณกรรม วิธีวิจัย ผลการวิจัย การอ้างอิง ตลอดจนความหลากหลายของสถาบันที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยจะประกาศแจ้งผลการคัดเลือกต่อไป

การนำเสนอผลงานจะนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้จัดงานจะแจ้งเกี่ยวกับระบบนำเสนอที่จะใช้ต่อไป

ผลงานโปสเตอร์จะลงพิมพ์แบบย่อขนาด (ขาว-ดำ) ลงเอกสารหลังการประชุมแบบออนไลน์