การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่15 “ความหวัง พลัง และวิถีตะวันออก การสร้างทุนมนุษย์ยั่งยืน”