ขอเชิญฟังปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “JAPAN IN NEW NORMAL” ในการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14