การประชุมวิชาการญี่ปุ่นศึกษาระดับชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

รายละเอียดการนำเสนอบทความในรูปแบบออนไลน์

1.ผู้นำเสนอต้องบันทึกวิดีโอการนำเสนอบทความโดยใช้ โปรแกรม Zoom ความยาว 20 นาที โดยจำเป็นต้องมีสไลด์การนำเสนอเสียงผู้นำเสนอและปรากฏตัวบุคคลผู้นำเสนอ

2.ผู้นำเสนอต้องเริ่มต้นวิดีโอการนำเสนอ โดย การแนะนำตัว ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลดังนี้

           – ชื่อ – สกุล ผู้นำเสนอ
           – ตำแหน่ง และสังกัด (ถ้ามี)
           – ชื่อบทความ
           – ชื่องานประชุม ส่วนงานเจ้าภาพและวันที่การจัดงานประชุม

ตัวอย่าง

ดิฉัน    ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง  ชื่อตำแหน่ง และสังกัด (ถ้ามี)          ขอนำเสนอผลงานเรื่อง    ชื่อบทความ/บทคัดย่อ
สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 จัดโดย
สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.ผู้นำเสนอต้องใช้ Template สำหรับวิดีโอการนำเสนอบทความ ที่ผู้จัดงานประชุมกำหนด
ดาวน์โหลดTemplate

4) เมื่อบันทึกวิดีโอการนำเสนอเสร็จสิ้น โปรดตั้ง ชื่อวิดีโอการนำเสนอด้วย ชื่อผู้นำเสนอ_ชื่อบทความ 
เช่น  ประพันธ์_การใช้งาน Zoom เพื่อประชุมวิชาการออนไลน์

5.ผู้นำเสนอต้องอัพโหลดวิดีโอการนำเสนอบทความดังกล่าวผ่านช่องทาง Youtube  โดยตั้งค่าเป็นส่วนตัว (Private VDO)และส่งลิงค์การเข้าถึงมายังผู้จัดงานประชุม ภายในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ทางอีเมล jsatconference@gmail.com

6.ผู้นำเสนอจะต้องเข้าร่วมการนำเสนอวิดีโอผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยจะมีการเปิดวิดีโอการนำเสนอและผู้ทรงคุณวุฒิทำการวิพากษ์การนำเสนอบทความแต่ละเรื่อง ทั้งนี้ ผู้นำเสนอจะต้องออนไลน์เพื่อเตรียมพร้อมหากผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อซักถาม รวมถึงผู้นำเสนอสามารถรับชมวิดีโอ การนำเสนอและการซักถามของผู้นำเสนอท่านอื่นได้ทั้งนี้ ผู้จัดงานจะส่ง Meeting ID และ Password ทางอีเมลของผู้นำเสนอ ล่วงหน้า 3 วัน
โปรดตรวจสอบห้องประชุมที่ผู้นำเสนอต้องเข้าร่วม และศึกษาการใช้โปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเข้าร่วมประชุมฯ ล่วงหน้า

7.โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งในระหว่างการบันทึกวิดีโอการนำเสนอ และการเข้าร่วมประชุมวิชาการผ่านทางโปรแกรม Zoom ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน  2563