รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ

ประกาศ

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ

รายชื่อผู้สมัครกรรมการบริหาร สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565-2567

รายชื่อ