หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563