หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. รับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กค.63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 20 กค.
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 21 กค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23 กค.

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่20กรกฎาคม 2563) ที่ห้อง LA 213งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์และทาง email: graduate@arts.tu.ac.th
1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ
2. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือสำคัญแสดงผลการสำเร็จการศึกษาที่ลงนามรับรองสำเนาด้วยตนเอง
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทอย่างละ1ชุด รับรองสำเนาด้วยตนเอง
4. สำเนาใบแสดงผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษTU–GET หรือTOEFL หรือIELTS (ไม่เกิน2ปี)
5. จดหมายรับรองความรู้ความสามารถทางวิชาการจำนวน 2ฉบับ (ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
6. ข้อเสนอโครงการวิจัยจำนวน 6ชุด ความยาวประมาณ 5-10หน้า
ประกอบด้วย
1) ชื่อเรื่อง
2) คำสำคัญ
3) ความเป็นมาและความสำคัญ
4) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
5) ระเบียบวิธีและ/หรือการทบทวนวรรณกรรม
6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7) หลักฐานและเอกสารอ้างอิง

ผู้สนใจสมัครผ่าน QR Code ดังแนบในภาพอาจจะมี ข้อความ