ประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 9

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 9 หัวข้อเรื่อง “ญี่ปุ่น:สิทธิและเสรีภาพ (ไม่) จำกัด” ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรูปแบบการจัดงานจะประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษและการเสวนา และการนำเสนอบทความ/ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษาทั่วประเทศ โดยเปิดรับผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral Presentation) และตีพิมพ์เป็นบทความหลังการประชุม (Proceedings) หรือในวารสาร jsn Journal ซึ่งสาขาวิชาที่เปิดรับบทความได้แก่ ภาษา วรรณคดี การศึกษา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นเวทีให้แก่นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษาได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา และสนับสนุนให้เกิดการขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ในหมู่นักวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยในฐานะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และประสบการณ์เรื่องญี่ปุ่นศึกษาอย่างรอบด้าน