ประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

[pdf-embedder url=”https://www.jsat.or.th/wp-content/uploads/2016/11/poster-jsat-rikkoku-2559.pdf”]

 

การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (พ.ศ. 2559)

หัวข้อ “Rikkoku : ยืนหยัด ไทย-ญี่ปุ่น”
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559เวลา 8.30-17.00 น.

ณ ห้อง105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

—————————————————————————————————

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00–09.30 น. กล่าวรายงาน โดยนายกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย
กล่าวต้อนรับ โดยผู้อำนวยการเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
กล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09.30–10.15 น. ปาฐกถานำ โดย Mr.KatsujiImata

Board Chair, CSO Network Japan

10.15–10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30–11.30 น. เสวนาในหัวข้อ “Rikkokuยืนหยัด ไทย-ญี่ปุ่น”

·        Dr.TadashiNakasu

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัณฑิตา ตันวัฒนะ

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ โดย ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.30–12.30 น. ประชุมใหญ่สามัญของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย
12.30–13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30–16.30 น. แบ่งกลุ่มนำเสนอบทความทางวิชาการ
17.00 น. พิธิปิด

 ดาวน์โหลดจดหมายเชิญร่วมงานประชุมคลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบตอบรับเข้าร่วมประชุมคลิกที่นี่