นายกสมาคมและกรรมการ(ทดสอบ2)

รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม

ที่ปรึกษา

รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม

ที่ปรึกษา

รศ.ดร. ศิริพร วัชชวัลคุ

ที่ปรึกษา

รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ

ที่ปรึกษา

ศ.กิตติคุณ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล

ที่ปรึกษา

รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม

ที่ปรึกษา

รศ.ดร. ศิริพร วัชชวัลคุ

ที่ปรึกษา

รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ

ที่ปรึกษา