นายกสมาคมและกรรมการ(ทดสอบ)

รศ.ดร. ศิริพร วัชชวัลคุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ศ.กิตติคุณ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ดร. ทรายแก้ว ทิพากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ชมนาด ศีติสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : นายกสมาคม
รศ.ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง : อุปนายกคนที่ 1
ผศ.พราวพรรณ พลบุญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง : อุปนายกคนที่ 2
ผศ.ดร.เสกสรร จันทรจำนง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ผศ.ดร.ภัทร์อร พิพัฒนกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ผศ.ดร.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตำแหน่ง : นายทะเบียน
ผศ.ดร.สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : สมาชิกสัมพันธ์
ผศ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ผศ.ดร.ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
อ.ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
อ.ดร.ธวัช คำทองทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ศ.ดร.อรรถยา สุวรรณระดา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผศ.ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่ง : กรรมการ