เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 “วิถีโลก วิถีถิ่น เพื่อความยั่งยืนของสังคมพหุวัฒนธรรม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รอบ Early bird เปิดรับถึงวันที่ 31 ก.ค. 2565