สมัครสมาชิก

สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสมาชิก 4 ประเภท:

  • สามัญรายปี (200 บาทต่อปี)
  • สามัญตลอดชีพ (2,000 บาท)
  • วิสามัญ (100 บาทต่อปี)
  • สถาบัน (200 บาทต่อปี หรือ ตลอดชีพ 2000 บาท)

หลักฐานประกอบการสมัคร

สาเนาบัตรประชาชน หรือ เอกสารรับรองสถาบัน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัคร

ข้อบังคับของสมาคม

ข้อบังคับของสมาคม

ทะเบียนสมาชิก อัพเดท วันที่ 16 มิถุนายน 2566

เลขที่สมาชิกชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน
ส 2557/ 1001ศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส 2557/1002ไม่ระบุรายชื่อผู้สมัครไม่ระบุหน่วยงาน
ส 2557/1003รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐคณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
ส 2557/1004รศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส 2557/1006อ.นิเย๊าะ จาหลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ส 2557/1007ผศ.อัจฉรา ชูพูลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ส 2557/1008ผศ.นิศากร ทองนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ส 2557/1009ผศ.ดร. เอกสิทธิ์ หนุนภักดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส 2557/1010ผศ.สรัญญา คงจิตต์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส 2557/1011รศ.ปราณี จงสุจริตธรรมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส 2558/1012ศ.กิตติคุณ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาลคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2558/1013รศ.ดร.ชมนาด ศีติสารคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2558/1014ศ.ดร. อรรถยา สุวรรณระดาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2558/1015ดร.ทรายแก้ว ทิพากรสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2558/1016ผศ.ดร.กัลยาณี สีตสุวรรณคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2558/0017ศ.กิตติคุณ สุริชัย หวันแก้วศูนย์สันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2558/1018ผศ.ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2558/1019ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ส 2558/1020ผศ.ดร.ปิยวรรณ อัศวราชันย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส 2558/1021ผศ.ดร.น้ำทิพย์ เมธเศรษฐคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2558/1022Asst. Prof. Tomita Hironakaสำนักงานมหาวิทยาลัยโตไก
ส 2558/1023รศ.เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิอองคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส 2558/1024ผศ.ดร.นันท์ชญา มหาขันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ส 2558/1025ผศ.ดร.วินัย จามรสุริยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ส 2558/1026ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส 2558/1027อ.ดร.ธีระวุฒิ สุนทราคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ส 2558/1028ผศ.ดร.คุนัชญ์ สมชนะกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ส 2558/1029คุณสุทิน สายสงวนสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส 2558/1030ผศ.ดร.ภัทร์อร พิพัฒนกุลคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส 2558/1031อ.อาทินันท์ กาญจนดุลคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส 2558/1032ผศ.ดร.กณภัทร รื่นภิรมย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ส 2558/1033อ.ดร.สุวภา ธีรกิตติกุลคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2558/1034คุณชยาพร ปรีชาปัญญามหาวิทยาลัยโอซาก้า
ส 2558/1035รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ส 2558/1036Asst.Prof.Katsuyuki Takahashiคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ส 2558/1037ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ส 2558/1038อ.ดร.เศกสิทธิ์ ปักษีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ส 2558/1039ผศ.ดร.ประทุม อังกูรโรหิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2559/1040รศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ส 2559/1041Asst. Prof .Dr. Elisa Nishikitoคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ส 2559/1042ผศ.ดร.ยุพวรรณ โสภิตวุฒิวงศ์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2559/1043ดร.อัญญ์พัศศา จันทร์ชลอบริษัทเอไอเอ ชลบุรี
ส 2559/1044ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ส 2559/1045อ.ดร.ศิริวรรณ ปรีชานฤตย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ส 2559/1046Mr. Shonosuke Aokiถึงแก่กรรม (อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ ปัตตานี)
ส 2559/1047อ.ดร.ยอดสวรรค์ อิกูจิโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ส 2559/1048อ.วรรณา ชินวิกัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ส 2559/1049อ.วิมลณัฐ หวังสิทธิกุลมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ส 2559/1050อ.กมลา พาณิชวิบูลย์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ส 2559/1051อ. Yoshie Wakoมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ส 2559/1052อ.เนาวรัตน์ ทรัพย์ผักแว่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ส 2559/1053ศ.ดร.ปิยะ พงศาพิทักษ์สันติFaculty of Sociology, Kyoto Sangyo University
ส 2559/1054ผศ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2559/1055ดร.เผ่าสถาพร ดวงแก้วนักวิชาการอิสระ
ส 2559/1056อ.ดร.น้ำใส ตันติสุขคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส 2559/1057ผศ.ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ส 2559/1058ผศ.ดร.ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส 2560/1059ศ.วรินทร วูวงศ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส 2560/1060รศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ส 2560/1061ผศ.ดร.อัจรา อึ้งตระกูลภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ส 2560/1062อ. จิราวัฒน์ เทพพงษ์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ส 2560/1063คุณปาจรีย์ วิวัฒนปฐพีนักวิชาการอิสระ
ส 2560/1064ผศ.ดร.เสกสรร จันทรจำนงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัคนโกสินทร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
ส 2560/1065รศ.ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส 2560/1066Asst. Prof. Dr. Masayuki NishidaInstitute of Asian Cultural Studies, International Christian University
ส 2560/1067พันเอกหญิง รศ.นงลักษณ์ ลิ้มศิริคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ส 2560/1068คุณสุพัตรา โพธิ์ทองนักวิชาการอิสระ
ส 2560/1069ผศ.ดุสิตา ปริญญาพลคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ส 2560/1070อ.พีรภัทร ห้าวเหิมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ส 2561/1071คุณสาธิดา กาญจมาภรณ์กุลมหาวิทยาลัยโอซาก้า
ส 2561/1072รศ.วลัยพร กาญจนการุณคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส 2561/1073ผศ.ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส 2561/1074ผศ.ดร.รัฐกิตติ์ เลิศวิศวะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ส 2561/1075อ.ดร.กนกวรรณ สุทธิพรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ส 2561/1076รศ.ดร.ปิยดา ชลวรFaculty of International Studies, Tenri University
ส 2561/1077ผศ.พราวพรรณ พลบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส 2561/1078อ.ดร.ธวัช คำทองทิพย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ส 2561/1079ผศ.ดร.ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส 2562/1080ผศ.ดร.ธัญญารัตน์ สงวนศรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ส 2562/1081รศ.นภสินธุ์ แผลงศรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส 2562/1082อ.ธิติสรณ์ แสงอุไรคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ส 2562/1083อ.ดร.สรัญญา ชูโชติแก้วคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2562/1084อ.ดร.สลิลรัตน์ กวีจารุมงคลคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2562/1085อ.ดร.มัทนา จาตุรแสงไพโรจน์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2562/1086อ.ดร.ภรณีย์ พินันโสตติกุลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส 2562/1087อ.ดร.ร้อยแก้ว สิริอาชาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ส 2562/1088อ.ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้วคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ส 2562/1089อ.วรรณนิตา ยมนาคคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ส 2562/1090อ.Tomohito Takataคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ส 2562/1091อ.วราลี จันทโรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส 2562/1092อ.ดร.ธนภัส สนธิรักษ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส 2563/1093อ.ดร.ปรัชญาภรณ์ รัตนพงศ์ภิญโญคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส 2563/1094ผศ.อารีรัตน์ โกสิทธิ์สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส 2563/1095อ.ดร.วรรณวลี อินทร์ปิ่นสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส 2563/1096อ.ดร.ธนิกุล จันทราสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส 2563/1097อ.ดร.จุฑามณี สามัคคีนิชย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ส 2563/1098อ.เวณิกา สุปัญญเดชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ส 2563/1099อ.ดร.ทัศน์วรรณ จงเป็นสุขเลิศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ส 2563/1100อ.สิริขวัญ สงวนผลสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ส 2563/1101รศ.ดร.กนกวรรณ คะตะกิริคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2564/1102ผศ.เสาวลักษณ์ หีบแก้วคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ส 2564/1103อ.วนัสนันทน์ สุกทนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ส 2564/1104อ.พัชยา โสภณสิทธิพงศ์คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ส 2564/1105ผศ.บวรศรี มณีพงษ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ส 2564/1106อ.กวิตา ฟองสถาพรโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
ส 2564/1107Mr.Kobayashi Takunoriหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ส 2564/1108ผศ.ดร.วิชยา โยชิดะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส 2564/1109อ.ดร.วันวิสาข์ กูลภัทรนิรันดร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ส 2564/1110อ.วิษณุ หาญศึกคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ส 2564/1111ผศ.ดร.สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2564/1112ผศ.ดร.พนิดา อนันตนาคมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส 2565/1113รศ.ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2565/1114อ.ดร.พัชราพรรณ สุวรรณกูฏคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส 2565/1115อ.สายทิพย์ เยื่อปุยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ส 2565/1116ดร.อลิษา กุญชรยาคงบริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ส 2565/1117นายชลันธร พาณิชย์วิบูลย์นิสิตป.โท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส 2565/1118ดร.กฤตพล วิภาวีกุลนักวิชาการอิสระ
ส 2565/1119อ.ดร.วีรยุทธ พจน์เสถียรกุลคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เลขที่สมาชิกชื่อ-นามสกุลหน่วยงานวันเวลา
สร 2564/2032คุณสุพิชญา เกิดอะโณคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์29 มิ.ย. 2564 ถึง
28 มิ.ย. 2565
สร 2564/2033คุณตรัยรัตน์ อัสรางชัยสาขาญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์15 ก.ย. 2564 ถึง
14 ก.ย. 2565
สร 2564/2034คุณกชกร ชัยมงคลสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล20 ก.ย. 2564 ถึง
19 ก.ย. 2565
สร 2564/2035อ.ดร.ดวงดาว โยชิดะคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น25 ก.ย. 2564 ถึง
24 ก.ย. 2565
สร 2564/2036ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล27 ก.ย. 2564 ถึง
26 ก.ย. 2565
สร 2564/2037ผศ.ปานเสก อาทรธุระสุขคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา26 ก.ย. 2564 ถึง
25 ก.ย. 2565
สร 2564/2038อ.ศศิธร ศรีรัตน์คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่13 ต.ค. 2564 ถึง
12 ต.ค. 2565
สร 2564/2039อ.สรัฐ ฤธิ์รณศักดิ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง17 ต.ค. 2564 ถึง
16 ต.ค. 2565
สร 2564/2040อ.ดร.อานง ใจแน่นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง19 ต.ค. 2565 ถึง
18 ต.ค. 2566
สร 2564/2041อ.ดร.วาสนา จักรแก้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง19 ต.ค. 2565 ถึง
18 ต.ค. 2566
สร 2564/2042คุณธนพล อรรถเอียมมหาวิทยาลัยโอซาก้า22 ต.ค. 2564 ถึง
21 ต.ค. 2565
สร 2564/2043คุณภวิศ ธรรมวิทวัสคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย6 พ.ย. 2564 ถึง
5 พ.ย. 2565
สร 2564/2044อ.ทรัพสิริ เสนีวงศ์ ณ อยุธยามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง21 พ.ย. 2564 ถึง
20 พ.ย. 2565
สร 2564/2045อ.รัตนา กลิ่นจุ้ยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง23 พ.ย. 2564 ถึง
22 พ.ย. 2565
สร 2564/2046อ.อินสอน จันต๊ะมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง9 ธ.ค. 2564 ถึง
8 ธ.ค. 2565
สร 2565/2047ครูธนศิษฏ์ เกษมสุขรร.วิจิตราพิทยา18 ก.ค.65-17 ก.ค.66
สร 2565/2048อ.พรรัตน์ เย็นใจสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย- ญี่ปุ่น20 ก.ค.65-19 ก.ค.66
สร 2565/2049อ.Hitomi Yamaguchiสถาบันเทคโนโลยีไทย- ญี่ปุ่น10 ส.ค.65-9 ส.ค.66
สร 2565/2050อ.ชลิดา ภูรินินนาทมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ18 ส.ค.65-17 ส.ค.66
สร 2565/2051อ.เทพฤทธิ์ ไชยจันทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน19 ส.ค.65-18 ส.ค.66
สร 2565/2052อ.สมชาย ไชยเขตธนังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ25 ส.ค.65-24 ส.ค.66
สร 2565/2053อ.วรพล น้อยนิลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ25 ส.ค.65-24 ส.ค.66
สร 2565/2054อ.อินท์ชัญญา คงทะเลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ25 ส.ค.65-24 ส.ค.66
สร 2565/2055อ.ดร.กิตติวินท์ เดชชวนากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์27 ส.ค.65-26 ส.ค.66
สร 2565/2056อ.ดร.เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา30 ส.ค.65-26 ส.ค.66
สร 2565/2057ผศ.ดร.อัจจิมา วัชราภรณ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย28 ก.ย.65-27 ก.ย.66
สร 2565/2058อ.ฟารีดา หีมอะด้ำวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี4 ต.ค.65-3 ต.ค.66
สร 2565/2059อ.กมลาสน์ กีรตินันท์วัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา25 ต.ค.65-24 ต.ค.66

สมัครสมาชิก (โปรดกรอกข้อมูลและแนบไฟล์ให้ครบถ้วน)